Statuten

Op de buitengewone algemene vergadering van 25 juni 2014 werden een aantal wijzigingen aan de statuten goedgekeurd.  Sindsdien luidt de gecoördineerde tekst van de statuten als volgt:

 

I. Benaming, zetel, doel

Art. 1. Er wordt een vereniging zonder winstoogmerk opgericht onder de benaming Belgische Vereniging voor Zeerecht - Association belge de Droit Maritime.

Art. 2. De zetel der vereniging is gevestigd te 2018 Antwerpen, Justitiestraat 26 (gerechtelijk arrondissement Antwerpen). Hij kan, bij beslissing van de Raad van Bestuur, naar elke andere plaats in België worden verplaatst.

Art. 3. De duur van de vereniging is onbeperkt. De algemene vergadering kan de ontbinding slechts uitspreken mits naleving van de voorwaarden voorzien door artikel 20 van de wet van 27 juni 1921.

Art. 4. De vereniging heeft tot doel de studie van het zee- en het vervoerrecht in al zijn aspecten, zij benaarstigt de verbetering en aanpassing van de wetgeving betreffende deze tak van het recht in België, zij streeft ook naar de eenmaking van het zee- en het vervoerrecht, o.a. door haar werking in de schoot van het Comité Maritime International en haar samenwerking met andere verenigingen en publiekrechtelijke organen met wie zij het gepast oordeelt relaties aan te knopen.

 

II. Leden, aanvaarding, ontslag, uitsluiting

Art. 5. De vereniging werd gesticht door:

1. Hendrik Bosmans, advocaat, De Lescluzestraat 29, 2600 Berchem, Belg.

2. Emmanuel Coens, advocaat, Vijverlaan 6, 2020 Antwerpen, Belg.

3. Ady Daelemans, risk Manager, Reepkenslei 25, 2550 Kontich, Belg.

4. Jean-Pierre, De Cooman, advocaat, Melkmarkt 20, 2000 Antwerpen, Belg.

5. Christian Dieryck, advocaat, Bredabaan 76, 2930 Brasschaat, Belg.

6. Wim Fransen, advocaat, Sorbenlaan 24, 2640 Wilrijk, Belg.

7. Guy Huyghe, advocaat, Lemmestraat 24, 2018 Antwerpen, Belg.

8. Luc Keyzer, advocaat, Alfons Servaislei 91, 2900 Schoten, Belg.

9. Herman Lange, advocaat, Lange Nieuwstraat 58, bus 3, 2000 Antwerpen, Belg.

10. Adri Poelmans, advocaat, Van Steenbergenlaan 11, 2520 Ranst, Belg.

11. Frans Ponet, advocaat, Grote Baan 290, 9120 Melsele, Belg.

12. Jan Theunis, advocaat, Rosier 23, 2000 Antwerpen, Belg.

13. Ingrid Van Clemen, advocaat, Schermersstraat 36, 2000 Antwerpen, Belg.

14. Guy Van Doosselaere, advocaat, Hof ter Schriecklaan 90, 2600 Berchem, Belg.

15. Paul Verguts, advocaat, Vinkenlaan 20, 2970 's-Gravenwezel, Belg.

16. Henri Voet, dispacheur, Strijdhoflaan 77, 2600 Antwerpen, Belg.

Art. 6.

De vereniging telt minimum drie leden van Belgische nationaliteit.

Op voorstel van de Raad van Bestuur kan de Algemene Vergadering ereleden en steunende leden aanvaarden.  Ereleden en steunende leden hebben enkel de rechten die hen uitdrukkelijk door de statuten worden toegekend; zij hebben geen stemrecht in de Algemene Vergadering en kunnen niet verkozen worden tot lid van de Raad van Bestuur.

Art. 7.

1. Om lid te worden van de Vereniging dient het kandidaat-lid het toetredingsformulier in te vullen en aan de vereniging te bezorgen, en het lidgeld voor het lopende jaar te betalen.  Tenzij de Raad van Bestuur binnen de maand na ontvangst van het toetredingsformulier de toetreding van het kandidaat-lid schriftelijk weigert, gaat het lidmaatschap in vanaf de ontvangst van het lidgeld.

2. Kandidaat-leden die rechtspersoon zijn dienen twee natuurlijke personen aan te duiden die het lid-rechtspersoon zullen vertegenwoordigen.

3. Belgische " Titulary Members " van het Comité Maritime International (CMI) zijn van rechtswege lid.

Art. 8.

1. Een lid, dat nalaat om na schriftelijke aanmaning door de penningmeester en binnen de door de penningmeester gestelde termijn zijn lidgeld te betalen, verliest van rechtswege zijn hoedanigheid van lid.

2. Elk lid is vrij uit de vereniging te treden, door bij aangetekende brief zijn ontslag te melden aan de Raad van Bestuur.

3. De uitsluiting van een lid, erelid of steunend lid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken, uitspraak doende bij meerderheid van twee derde van de aanwezige stemmen, en nadat het betrokken lid voorafgaandelijk bij aangetekend schrijven werd opgeroepen, met opgave van de redenen, ten einde in zijn uitleg te worden gehoord.

Art. 9. Het ontslagnemende of uitgesloten lid heeft geen enkel recht op het maatschappelijk fonds en mag de terugbetaling niet opeisen van zijn bijdrage, noch van enige prestatie die hij of zij mocht geleverd hebben.

 

III. Bestuur en vertegenwoordiging

Art. 10.

1. De Vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit een Voorzitter en negen Bestuurders, die allen verkozen worden door de algemene vergadering, voor een termijn van twee jaar.  Minstens twee van deze Bestuurders dienen op het ogenblik van hun verkiezing minder dan 39 jaar oud te zijn.

De Raad van Bestuur kiest in haar midden een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

2. De Voorzitter mag slechts twee opeenvolgende mandaten als Voorzitter uitoefenen.  De Bestuurders mogen slechts vier opeenvolgende mandaten als Bestuurder uitoefenen.

3. De Voorzitter, waarvan het mandaat een einde genomen heeft en die niet herkozen werd als Bestuurder, maakt van rechtswege deel uit van de Raad van Bestuur, en dit gedurende een termijn van een jaar, na de beëindiging van zijn mandaat als Voorzitter. Hij is evenwel in de Raad van Bestuur niet stemgerechtigd en heeft enkel een adviserende bevoegdheid.

Art. 11. De uitnodiging voor de algemene vergadering vermeldt welke leden van de Raad van Bestuur einde mandaat zijn, en of zij zich herverkiesbaar stellen.  Nieuwe kandidaten delen hun kandidatuur schriftelijk mee aan de Voorzitter, uiterlijk veertien dagen voor de datum van de algemene vergadering.

Art. 12. De Raad van Bestuur vergadert op bijeenroeping van de Voorzitter, of in geval van belet, van de Bestuurder die hem vervangt, zijnde van rechtswege de oudste aanwezige Bestuurder, telkens als het belang van de vereniging het vergt.

De Raad van Bestuur moet worden bijeengeroepen, telkens als twee Bestuurders er om verzoeken.

Art. 13. De zittingen van de Raad van Bestuur worden voorgezeten door de voorzitter of door de bestuurder die hem vervangt.

De raad kan niet beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder die verhinderd is, kan een andere bestuurder volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Nochtans mag een bestuurder aldus niet meer dan een medebestuurder vertegenwoordigen.

Beslissingen worden bij gewone meerderheid van stemmen getroffen. Bij staking van stemming is de stem van de voorzitter beslissend.

Art. 14. De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden opgenomen in processen-verbaal en gebundeld in een register dat op de zetel van de vereniging bewaard wordt.

De processen-verbaal worden ondertekend door de Secretaris en de Voorzitter.

Art. 15. De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide machten betreffende het bestuur en het waarnemen van de zaken van de vereniging en tot de verwezenlijking van haar doel.

Al hetgeen door de statuten of door de wet niet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering is voorbehouden, behoort tot de bevoegdheden van de Raad van Bestuur.

Art. 16. De Bestuurders zijn slechts verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht. Zij gaan wegens hun mandaat geen persoonlijke verbintenissen aan betreffende de verplichtingen van de vereniging.

Art. 17. De algemene vergadering verkiest daarenboven, uit kandidaturen ingediend of voorgedragen zoals bepaald sub artikel 11, een algemene raad van 10 leden.

Het mandaat van de verkozen leden geldt voor een termijn van twee jaar. Zij zijn onbeperkt herkiesbaar.

De algemene raad, eens samengesteld, kan leden van de vereniging coöpteren, om in de algemene raad te zetelen, hetzij voor onbepaalde duur, hetzij voor bepaalde duur of voor bepaalde opdrachten.

Er kunnen maximum vijf gecoöpteerde leden zijn.

De algemene raad vergadert minstens een maal per semester, op convocatie door de voorzitter van de Raad van Bestuur, die ook de algemene raad voorzit. De leden van de Raad van Bestuur wonen de vergaderingen bij.

De algemene raad heeft een bij uitstek adviserende bevoegdheid, bijkomende taken en bevoegdheden kunnen door de Raad van Bestuur aan de algemene raad worden toegewezen.

Art. 18.  De Vereniging wordt in rechte en ten opzichte van derden vertegenwoordigd door de Voorzitter of de Ondervoorzitter en een Bestuurder, die samen handelen.

 

IV.  Algemene vergadering

 

Art. 19. De algemene vergadering is samengesteld uit de leden van de vereniging.

Zijn beslissingen zijn bindend voor alle leden, ook voor hen die afwezig zijn.

De algemene vergadering stelt de jaarlijkse bijdrage vast te betalen door de leden. Deze bijdrage zal een bedrag van EUR 500,00 per jaar en per lid niet overschrijden. Ereleden betalen geen bijdrage.

Art. 20. De gewone algemene vergadering vergadert jaarlijks van rechtswege in de loop van de maand juni op plaats en uur aangeduid in de oproeping.

De Raad van Bestuur kan buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen zo dikwijls als het maatschappelijk belang het vereist. De Raad moet deze bijeenroepen zo ten minste vijfentwintig leden dit schriftelijk verzoeken.

Art. 21. Alle leden, steunende leden en ereleden van de vereniging worden voor de Algemene Vergadering uitgenodigd. De uitnodigingen worden minstens acht dagen vóór de vergadering verzonden via een daartoe geëigend communicatiemiddel.

De uitnodiging bevat de dagorde. Elk voorstel ondertekend door minstens tien leden dient op de agenda gebracht te worden.

Een lid kan zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid via schriftelijke volmacht. Elk lid kan slechts een ander lid vertegenwoordigen.

Art. 22. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter of door de Bestuurder die hem vervangt.

Bij staking der stemmen is de stem van de Voorzitter of zijn plaatsvervanger beslissend. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld.

Art. 23. De beraadslagingen van de algemene vergadering worden gehouden overeenkomstig de artikelen 7, 8 en 20 van de wet van 27 juni 1921.

Art. 24. De processen-verbaal van de Algemene Vergadering worden ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris en door de leden die daarom verzoeken.

 

V. Jaarlijkse rekeningen

Art. 25. Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Art. 26. De Raad van Bestuur is ertoe gehouden alle jaren de rekeningen van het verlopen dienstjaar en de begroting van het volgend dienstjaar aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering voor te leggen. De Vergadering doet dienaangaande uitspraak en beslist o.m. over het gebruik van het batig saldo van de rekeningen.

De goedkeuring van de rekeningen geldt als ontlasting voor de Raad van Bestuur.

 

VI. Ontbinding, vereffening

Art. 27. In geval van vrijwillige ontbinding van de vereniging zal de Algemene Vergadering die haar heeft uitgesproken, een of meer vereffenaars benoemen met vaststelling van hun machten en zal zij de bestemming van de goederen van de ontbonden vereniging bepalen door aan deze goederen een bestemming te geven die zoveel mogelijk het doel waarvoor de ontbonden vereniging gecreëerd werd, benadert. Hetzelfde zal geschieden in geval van gerechtelijke ontbinding; deze zal gevolgd worden door een algemene vergadering van de leden, daartoe door de vereffenaar bijeengeroepen.

 

VII. Algemene beschikkingen

Art. 28. Voor al hetgeen niet in de huidige statuten is voorzien, verklaren de partijen te verwijzen naar de wet van 27 juni 1921.