Statuten

Op de buitengewone algemene vergadering van 1 december 2023 werden een aantal wijzigingen aan de statuten goedgekeurd.  Sindsdien luidt de gecoördineerde tekst van de statuten als volgt:

I. Benaming, zetel, doel

Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk heeft als benaming “Belgische Vereniging voor Zeerecht - Association belge de Droit Maritime”.

Art. 2. De zetel der vereniging is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan, bij beslissing van het Bestuursorgaan, naar elke andere plaats in België worden verplaatst binnen hetzelfde taalgebied. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene ledenvergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Art. 3. De duur van de vereniging is onbeperkt. De algemene vergadering kan de ontbinding slechts uitspreken mits naleving van de voorwaarden voorzien in artikel 2:110 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Art. 4. De vereniging heeft tot belangeloos doel de verbetering en aanpassing van de wetgeving betreffende het zee- en het vervoerrecht in België; zij streeft ook naar de eenmaking van het zee- en het vervoerrecht.  Teneinde dit doel te verwezenlijken heeft zij volgende activiteiten tot voorwerp: de studie van het zee- en het vervoerrecht in al zijn aspecten, haar werking in de schoot van het Comité Maritime International en haar samenwerking met andere verenigingen en publiekrechtelijke organen met wie zij het gepast oordeelt relaties aan te knopen.

De vereniging mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan haar oprichters, haar leden, bestuurders of enig ander persoon behalve voor het in de statuten bepaalde belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.

II. Leden, aanvaarding, ontslag, uitsluiting

Art. 5. De vereniging telt minimum twee leden van Belgische nationaliteit.
Op voorstel van het Bestuursorgaan kan de Algemene Vergadering ereleden en steunende leden aanvaarden.  Ereleden en steunende leden hebben enkel de rechten die hen uitdrukkelijk door de statuten worden toegekend; zij hebben geen stemrecht in de Algemene Vergadering en kunnen niet verkozen worden tot lid van het Bestuursorgaan.

Art. 6. 
6.1. Om lid te worden van de Vereniging dient het kandidaat-lid het toetredingsformulier in te vullen en aan de vereniging te bezorgen, en het lidgeld voor het lopende jaar te betalen.  Tenzij het Bestuursorgaan binnen de maand na ontvangst van het toetredingsformulier de toetreding van het kandidaat-lid schriftelijk weigert, gaat het lidmaatschap in vanaf de ontvangst van het lidgeld.
6.2. Kandidaat-leden die rechtspersoon zijn dienen twee natuurlijke personen aan te duiden die het lid-rechtspersoon zullen vertegenwoordigen.
6.3. Belgische " Titulary Members " van het Comité Maritime International (CMI) zijn van rechtswege lid.

Art. 7.
7.1. Een lid, dat nalaat om na schriftelijke aanmaning door de penningmeester en binnen de door de penningmeester gestelde termijn zijn lidgeld te betalen, verliest van rechtswege zijn hoedanigheid van lid.
7.2. Elk lid is vrij uit de vereniging te treden, door bij aangetekende brief zijn ontslag te melden aan het Bestuursorgaan.
7.3. De uitsluiting van een lid, erelid of steunend lid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken, uitspraak doende bij meerderheid van twee derde van de aanwezige stemmen en in aanwezigheid van twee derde van de leden, en nadat het betrokken lid voorafgaandelijk bij aangetekend schrijven werd opgeroepen, met opgave van de redenen, ten einde in zijn uitleg te worden gehoord.

Art. 8. Het ontslagnemende of uitgesloten lid heeft geen enkel recht op het bezit van de vereniging en mag de terugbetaling niet opeisen van zijn bijdrage, noch van enige prestatie die hij of zij mocht geleverd hebben.

III. Bestuur en vertegenwoordiging

Art. 9.
9.1. De Vereniging wordt bestuurd door een collegiaal Bestuursorgaan, samengesteld uit een Voorzitter en negen Bestuurders, die allen verkozen worden door de algemene vergadering, voor een termijn van twee jaar.  Minstens twee van deze bestuurders dienen op het ogenblik van hun verkiezing minder dan 39 jaar oud te zijn.
Het Bestuursorgaan kiest in zijn midden een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.
9.2. De Voorzitter mag slechts twee opeenvolgende mandaten als Voorzitter uitoefenen.  Deze beperking geldt niet voor de overige bestuurders en bestuurders-mandatarissen, te weten ondervoorzitter, secretaris en penningmeester.
9.3. De Voorzitter, waarvan het mandaat een einde genomen heeft en die niet herkozen werd als Bestuurder, maakt van rechtswege deel uit van het Bestuursorgaan, en dit gedurende een termijn van een jaar, na de beëindiging van zijn mandaat als Voorzitter. Hij is evenwel niet stemgerechtigd en heeft enkel een adviserende bevoegdheid.

Art. 10. De uitnodiging voor de algemene vergadering vermeldt welke leden van het Bestuursorgaan einde mandaat zijn, en of zij zich herverkiesbaar stellen.  Nieuwe kandidaten delen hun kandidatuur schriftelijk mee aan de Voorzitter, uiterlijk veertien dagen voor de datum van de algemene vergadering.

Art. 11. Het Bestuursorgaan vergadert op bijeenroeping van de Voorzitter, of in geval van belet, van de Bestuurder die hem vervangt, zijnde van rechtswege de oudste aanwezige Bestuurder, telkens als het belang van de vereniging het vergt.
Het Bestuursorgaan moet worden bijeengeroepen, telkens als twee Bestuurders er om verzoeken.

Art. 12. De zittingen van het Bestuursorgaan worden voorgezeten door de voorzitter of door de bestuurder die hem vervangt.
De raad kan niet beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder die verhinderd is, kan een andere bestuurder volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Nochtans mag een bestuurder aldus niet meer dan een medebestuurder vertegenwoordigen.
Beslissingen worden bij gewone meerderheid van stemmen getroffen. Bij staking van stemming is de stem van de voorzitter beslissend.

Art. 13. De beraadslagingen van het Bestuursorgaan worden opgenomen in processen-verbaal en gebundeld in een register dat op de zetel van de vereniging bewaard wordt.
De notulen worden ondertekend door de Secretaris en de Voorzitter.

Art. 14. Het Bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten betreffende het bestuur en het waarnemen van de zaken van de vereniging en tot de verwezenlijking van haar belangeloos doel en haar voorwerp.
Al hetgeen door de statuten of door de wet niet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering is voorbehouden, behoort tot de bevoegdheden van het Bestuursorgaan.

Art. 15. De Bestuurders zijn slechts verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht. Zij gaan wegens hun mandaat geen persoonlijke verbintenissen aan betreffende de verplichtingen van de vereniging.

Art. 16. De algemene vergadering verkiest daarenboven, uit kandidaturen ingediend of voorgedragen zoals bepaald sub artikel 10, een Algemene Raad van maximum 10 leden.
Het mandaat van de verkozen leden geldt voor een termijn van twee jaar. Zij zijn onbeperkt herkiesbaar. De Algemene Raad, eens samengesteld, kan leden van de vereniging coöpteren, om in de Raad te zetelen, hetzij voor onbepaalde duur, hetzij voor bepaalde duur of voor bepaalde opdrachten. Er kunnen maximum vijf gecoöpteerde leden zijn.

De Algemene Raad vergadert minstens een maal per semester, op convocatie door de voorzitter van het Bestuursorgaan, die ook de Algemene Raad voorzit. De leden van het Bestuursorgaan wonen de vergaderingen bij.

De Algemene Raad heeft een bij uitstek adviserende bevoegdheid, bijkomende taken en bevoegdheden kunnen door het Bestuursorgaan aan de Algemene Raad worden toegewezen.

Art. 17.  De vereniging wordt in rechte en ten opzichte van derden vertegenwoordigd door het Bestuursorgaan als college, handelend door de meerderheid van zijn leden, of door de Voorzitter of Ondervoorzitter en een Bestuurder, die samen handelen.

IV.  Algemene vergadering

Art. 18. De algemene vergadering is samengesteld uit de leden van de vereniging. De ereleden en steunende leden maken geen deel uit van de algemene vergadering.
Haar beslissingen zijn bindend voor alle leden, ook voor hen die afwezig zijn.
De algemene vergadering stelt de jaarlijkse bijdrage vast te betalen door de leden. Deze bijdrage zal een bedrag van EUR 500,00 per jaar en per lid niet overschrijden. Ereleden betalen geen bijdrage.

Art. 19. De gewone algemene vergadering vergadert jaarlijks van rechtswege in de loop van de maand juni op plaats en uur aangeduid in de oproeping.
Het Bestuursorgaan kan buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen zo dikwijls als het belang van de vereniging het vereist. Hij moet deze bijeenroepen zo ten minste vijfentwintig leden dit schriftelijk verzoeken.

Art. 20. Alle leden, steunende leden en ereleden van de vereniging worden voor de Algemene Vergadering uitgenodigd. De uitnodigingen worden minsten vijftien dagen vóór de vergadering verzonden via een daartoe geëigend communicatiemiddel.
De uitnodiging bevat de agenda. Elk voorstel ondertekend door minstens tien leden dient op de agenda gebracht te worden.
Een lid kan zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid via schriftelijke volmacht. Elk lid kan slechts een ander lid vertegenwoordigen.

Art. 21. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter of door de Bestuurder die hem vervangt.
Bij staking der stemmen is de stem van de Voorzitter of zijn plaatsvervanger beslissend. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld noch in de noemer noch in de teller.

Art. 22. De beraadslagingen van de algemene vergadering worden gehouden overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

Art. 23. De notulen van de Algemene Vergadering worden ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris en door de leden die daarom verzoeken en worden opgenomen in een register dat op de zetel van de vereniging wordt bewaard.

V. Jaarlijkse rekeningen

Art. 24. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Art. 25. Het  Bestuursorgaan is ertoe gehouden alle jaren de rekeningen van het verlopen boekjaar en de begroting van het volgen boekjaar ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voor te leggen. De vergadering doet dienaangaande uitspraak en beslist o.m. over het gebruik van het batig saldo van de rekeningen.

De goedkeuring van de rekeningen geldt als ontlasting voor de leden van het Bestuursorgaan.

VI. Ontbinding, vereffening

Art. 26. In geval van vrijwillige ontbinding van de vereniging zal de Algemene Vergadering die haar heeft uitgesproken, een of meer vereffenaars benoemen met vaststelling van hun machten en zal zij de bestemming van de goederen van de ontbonden vereniging bepalen door aan deze goederen een bestemming te geven die zoveel mogelijk het doel waarvoor de ontbonden vereniging gecreëerd werd, benadert. Hetzelfde zal geschieden in geval van gerechtelijke ontbinding; deze zal gevolgd worden door een algemene vergadering van de leden, daartoe door de vereffenaar bijeengeroepen

VII. Algemene beschikkingen

Art. 28. Voor al hetgeen niet in de huidige statuten is voorzien, verklaren de partijen te verwijzen naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).