Scriptieprijs BVZ

Reglement Scriptieprijs BVZ

In lijn met haar doelstellingen heeft de Belgische Vereniging voor Zeerecht beslist om, conform de hierna uiteengezette bepalingen, bij gelegenheid en beslissing daartoe een scriptieprijs uit te reiken.

 

Deelname

Artikel 1
Deelname staat open voor iedere student aan een Belgische universiteit of hogeschool respectievelijk voor elke Belgische student aan een buitenlandse universiteit of hogeschool.

Artikel 2
Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van dit reglement en met de inhoud ervan akkoord te gaan.

 

Opdracht

Artikel 3
De scriptie, die in het Nederlands, Frans, Duits of Engels geschreven is, dient in de ruime zin te handelen over het zee- en vervoerrecht in al zijn aspecten en facetten.

 

Rechten

Artikel 4
De inzending van een scriptie houdt geen overdracht van auteursrecht en/of enige met het auteursrecht samenhangende bevoegdheid in, met uitzondering van het in artikel 5 bepaalde. De auteur is en blijft verantwoordelijk voor de inhoud van de scriptie.

Artikel 5
Door deelname geeft de auteur aan de BVZ toestemming om de volledige tekst van de scriptie met vermelding van de bron via haar website aan haar leden en derden ter beschikking te stellen.
De deelnemer kan echter in bepaalde gevallen (confidentialiteitsverplichtingen, nakende wetenschappelijke publicatie ...) vragen om zijn of haar integrale scriptie niet op de website van de BVZ te publiceren.
De inzender vrijwaart de BVZ voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op auteursrechten.

 

Jurering

Artikel 6
De jury van de Scriptieprijs BVZ bestaat uit de Raad van Bestuur van de BVZ.

Artikel 7
Voor beoordeling door de jury komen enkel scripties in aanmerking die:

  • door de onderwijsinstelling zelf met grote onderscheiding (16 op 20 of equivalent volgens de gehanteerde beoordelingsmethode) zijn beoordeeld;
  • voldoen aan de in artikel 9 en 10 genoemde uitvoeringseisen.

Artikel 8
De jury behoudt echter steeds het recht om de scriptieprijs niet uit te reiken.

 

Uitvoering

Artikel 9
De inzending moet uiterlijk op 30 september van het jaar waarin de scriptie door de onderwijsinstelling werd gequoteerd in het bezit zijn van de BVZ. De inschrijving gebeurt online via de website en de inzending bevat een digitale versie van de geschreven scriptie.

Artikel 10
Deelnemers aan de wedstrijd krijgen na 30 september een bevestiging van de ontvangst van hun inzending. Uiterlijk eind december volgt het bericht of de scriptieprijs werd toegekend en, zo ja, aan wie.

 

Prijzen

Artikel 11
De winnaar van de Scriptieprijs BVZ ontvangt 500,00 euro.

 

Slotbepalingen

Artikel 12
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jury.

Artikel 13
Onderhavig reglement is onderworpen aan Belgisch recht en elk geschil betreffende de geldigheid, uitlegging of toepassing ervan zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.